المیرا شریفی مقدم 🌨⛈
هموطنان در نيمه شمالي كشور شاهد اولين بارشهاي پاييزي هستند. بارش برف تردد را در جاده كرج - چالوس با مشكل مواجه كرده است. رانندگان بيشتر احتياط كنند. 
بارشها تا جمعه ادامه دارد. 
سرماخوردگي ،... است!😷🤧🤒☺️ class=
🌨⛈ هموطنان در نيمه شمالي كشور شاهد اولين بارشهاي پاييزي هستند. بارش برف تردد را در جاده كرج - چالوس با مشكل مواجه كرده است. رانندگان بيشتر احتياط كنند. بارشها تا جمعه ادامه دارد. سرماخوردگي ،... است!😷🤧🤒☺️ثبت دیدگاه شما