علی انصاریان .
سلام... رضا بيك ايمانوردى اولين فيلمى كه ازش ديدم ببر رينگ بود كه خيلى دوس داشتم ،،ديگه سعى كردم همه فيلماشو ببينم ،،،روحش شاد ...ولى ايكاش قبرش تو ايران بود.... بعضى از فيلمهاى بيك ،،،: غيرت ،،آقا رضاى گل،همراهان ،،پاپوش،،،ايوب،،حيدر ،،مامان جونم عاشق شده ،،ياور،،قصه شب،،اين دست كجه،،،هيولا،،،قادر،،،رضا چلچله،،،قسم،،گل پرى جون،،يكه بزن،،شبگرد،،كوچ،،حسن ديناميت،،قاتلين صحرا،،حامى و حريص ووووووووو.... خيلى كمتر از اين مرد دوس داشتنى حرف ميشه ولى هميشه موندگارى مرد بزرگ... روحت شاد رضا بيك ايمانوردى🙏🙏🙏❤️❤️❤️🇮🇷🇮🇷🇮🇷 يا على ٣٣،٢٤ class=
. سلام... رضا بيك ايمانوردى اولين فيلمى كه ازش ديدم ببر رينگ بود كه خيلى دوس داشتم ،،ديگه سعى كردم همه فيلماشو ببينم ،،،روحش شاد ...ولى ايكاش قبرش تو ايران بود.... بعضى از فيلمهاى بيك ،،،: غيرت ،،آقا رضاى گل،همراهان ،،پاپوش،،،ايوب،،حيدر ،،مامان جونم عاشق شده ،،ياور،،قصه شب،،اين دست كجه،،،هيولا،،،قادر،،،رضا چلچله،،،قسم،،گل پرى جون،،يكه بزن،،شبگرد،،كوچ،،حسن ديناميت،،قاتلين صحرا،،حامى و حريص ووووووووو.... خيلى كمتر از اين مرد دوس داشتنى حرف ميشه ولى هميشه موندگارى مرد بزرگ... روحت شاد رضا بيك ايمانوردى🙏🙏🙏❤️❤️❤️🇮🇷🇮🇷🇮🇷 يا على ٣٣،٢٤ثبت دیدگاه شما