بهار ارجمند .
...
بسیار گل که از کف من برده است باد 
اما من غمین 
گل های یاد کس را پرپر نمی کنم 
من مرگ هیچ عزیزی را 
باور نمی‌کنم

می ریزد عاقبت 
یک روز برگ من 
یک روز چشم من هم در خواب می شود 
زین خواب چشم هیچ کسی را گریز نیست 
اما درون باغ 
همواره عطر باور من در هوا پر است
"سیاوش کسرایی"

فروغم ، فروغ جانم ، دنيا بدون تو، بدون تو و چشمهايت ، بدون تو و خنده هايت ... نه ! .....آخ ....هيچي نميتونم بنويسم... هيچي class=
. ... بسیار گل که از کف من برده است باد اما من غمین گل های یاد کس را پرپر نمی کنم من مرگ هیچ عزیزی را باور نمی‌کنم می ریزد عاقبت یک روز برگ من یک روز چشم من هم در خواب می شود زین خواب چشم هیچ کسی را گریز نیست اما درون باغ همواره عطر باور من در هوا پر است "سیاوش کسرایی" فروغم ، فروغ جانم ، دنيا بدون تو، بدون تو و چشمهايت ، بدون تو و خنده هايت ... نه ! .....آخ ....هيچي نميتونم بنويسم... هيچيثبت دیدگاه شما