فریبا نادری باید ریسک کرد
 ما تنها وقتی معجزه‌ی زندگی را به طور کامل درک می‌کنیم 
که اجازه دهیم اتفاقات غیرمنتظره رخ دهند!

#پائولو_کوئیلو 🌸🌹ثبت لحظه از مسعود ساكي عزيز class=
باید ریسک کرد ما تنها وقتی معجزه‌ی زندگی را به طور کامل درک می‌کنیم که اجازه دهیم اتفاقات غیرمنتظره رخ دهند! #پائولو_کوئیلو 🌸🌹ثبت لحظه از مسعود ساكي عزيزثبت دیدگاه شما