سوگل طهماسبی ☀️
از لطف تو چون جان شدم وز خویشتن پنهان شدم
ای هست تو پنهان شده در هستی پنهان من class=
☀️ از لطف تو چون جان شدم وز خویشتن پنهان شدم ای هست تو پنهان شده در هستی پنهان منثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران