علی انصاریان .
سلام... زندگي مثل آب توی ليوان ترک خورده است ، 
بخوري تموم ميشه ، نخوري حروم ميشه!
از زندگيت لذت ببر چون در هر صورت تموم 
ميشه ... يا على ٣٣،٢٤ ❤️❤️❤️🙏🙏🙏 عكس ؛استوديو گلستان

اديت:مريم دارابى class=
. سلام... زندگي مثل آب توی ليوان ترک خورده است ، بخوري تموم ميشه ، نخوري حروم ميشه! از زندگيت لذت ببر چون در هر صورت تموم ميشه ... يا على ٣٣،٢٤ ❤️❤️❤️🙏🙏🙏 عكس ؛استوديو گلستان اديت:مريم دارابىثبت دیدگاه شما