مهدی ماهانی بیایید به نواقص خود بنگریم،
نه عیب دیگران
شایسته نیست، دیگران را مجبور کنیم 
مانند ما رفتار کنند
در حالیکه نمیدانیم معنویت چیست،
خود را در مقامی ندانیم که به دیگران درس معنویت دهیم!
.
.
#mehdimahani #style #iranianactor #iranianartist #positivevibes #Tehran #Iran #mehdimananifans
➕➕➕➕➕➕➕➕➕➕➕
٨ دقيقه بامداد پنج شنبه مورخ ٩٦/٠٦/٣٠ ...يا حق class=
بیایید به نواقص خود بنگریم، نه عیب دیگران شایسته نیست، دیگران را مجبور کنیم مانند ما رفتار کنند در حالیکه نمیدانیم معنویت چیست، خود را در مقامی ندانیم که به دیگران درس معنویت دهیم! . . #mehdimahani #style #iranianactor #iranianartist #positivevibes #Tehran #Iran #mehdimananifans ➕➕➕➕➕➕➕➕➕➕➕ ٨ دقيقه بامداد پنج شنبه مورخ ٩٦/٠٦/٣٠ ...يا حقثبت دیدگاه شما