کورش سلیمانی 🌿
آن روز كه از كنار بيستون و يادگارها و سنگ نوشته ىِ داريوش بزرگ مى گذشتم با خودم فكر كردم كه "جهل" از خشكسالى و دشمن و دروغ كه داريوش دعا كرده بود شرّشان از سرزمين ما همواره دور باشد، ويران كننده تَر و خطرناك تراست، اصلا چه بسا اين سه ويرانى! فرزندان و زاييده ى نادانى، ناآگاهى و جهل باشند ... پس با اجازه ى ايشان اصلاح مى كنم؛ خدايا من و ما و اين سرزمين را از خشكسالى، دشمن و دروغ و به ويژه از شرّ "جهل" محفوظ بدار ...
_________________
روستاىِ برناج، چند روز پيش ترها، آن سوىِ بيستون به سمت دينور ... بهشت بود ... سرى زده بوديم ... اگر مى توانيد و فرصتى هست، برويد و لذت ببريد از هنرنمايى نقاشِ بزرگِ هستى ...
_________________

#كورش_سليمانى 
#برناج 
#بيستون
#نژيوران class=
🌿 آن روز كه از كنار بيستون و يادگارها و سنگ نوشته ىِ داريوش بزرگ مى گذشتم با خودم فكر كردم كه "جهل" از خشكسالى و دشمن و دروغ كه داريوش دعا كرده بود شرّشان از سرزمين ما همواره دور باشد، ويران كننده تَر و خطرناك تراست، اصلا چه بسا اين سه ويرانى! فرزندان و زاييده ى نادانى، ناآگاهى و جهل باشند ... پس با اجازه ى ايشان اصلاح مى كنم؛ خدايا من و ما و اين سرزمين را از خشكسالى، دشمن و دروغ و به ويژه از شرّ "جهل" محفوظ بدار ... _________________ روستاىِ برناج، چند روز پيش ترها، آن سوىِ بيستون به سمت دينور ... بهشت بود ... سرى زده بوديم ... اگر مى توانيد و فرصتى هست، برويد و لذت ببريد از هنرنمايى نقاشِ بزرگِ هستى ... _________________ #كورش_سليمانى #برناج #بيستون #نژيورانثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران