کورش سلیمانی ❄️
روزگارى دوباره گرما به خانه هاتان خواهد آمد. روزگارى دوباره دست و دل تان گرم خواهد شد ... چشم كودكان به "اميد" روشن خواهد شد و در گرماى آغوش مادران خواهد درخشيد. پدران نانِ تازه به خانه مى آورند و شب ها اعضاىِ خانواده با نگاه به سقف و نه پارچه ى برزنتى به خواب خواهند رفت. دير نيست روزگارى كه همه چيز عادى خواهد شد. برا و خويشكه يلِ عزيزم رسم روزگار اين است ... شما كه روزگارِ سختِ جنگ را پشت سر گذاشتيد بهتر از من مى دانيد كه زمستانِ زلزله و فقدانِ عزيزان حتما بهارِ آرامشى را هم در پى خواهد داشت ... و باز بهتر مى دانيد كه فقط تا آن زمان بايد بسيار از صبر مدد بجوييد و البته بدانيد كه دل ميليونها ايرانى در چادرهاىِ شما مى تپد ... 🌹🌹🌹 #ازگله
#دالاهو 
#سرپل_ذهاب 
#قصرشيرين 
#ثلاث_باباجانی 
#گيلانغرب 
#اسلام_آباد_غرب
#كرمانشاه
#كردستان
#كرماشان_تنيا_نيه class=
❄️ روزگارى دوباره گرما به خانه هاتان خواهد آمد. روزگارى دوباره دست و دل تان گرم خواهد شد ... چشم كودكان به "اميد" روشن خواهد شد و در گرماى آغوش مادران خواهد درخشيد. پدران نانِ تازه به خانه مى آورند و شب ها اعضاىِ خانواده با نگاه به سقف و نه پارچه ى برزنتى به خواب خواهند رفت. دير نيست روزگارى كه همه چيز عادى خواهد شد. برا و خويشكه يلِ عزيزم رسم روزگار اين است ... شما كه روزگارِ سختِ جنگ را پشت سر گذاشتيد بهتر از من مى دانيد كه زمستانِ زلزله و فقدانِ عزيزان حتما بهارِ آرامشى را هم در پى خواهد داشت ... و باز بهتر مى دانيد كه فقط تا آن زمان بايد بسيار از صبر مدد بجوييد و البته بدانيد كه دل ميليونها ايرانى در چادرهاىِ شما مى تپد ... 🌹🌹🌹 #ازگله #دالاهو #سرپل_ذهاب #قصرشيرين #ثلاث_باباجانی #گيلانغرب #اسلام_آباد_غرب #كرمانشاه #كردستان #كرماشان_تنيا_نيهثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران