کورش سلیمانی 🎭
بيست سال از زمانى كه ما سه نَفَر از سقز و مهاباد و كرمانشاه به دانشكده ى هنرهاى زيبا براى خواندن تئاتر آمديم مى گذرد. گرچه در اين بيست سال روزگارانى بر ما گذشته و گرچه هريك حالا در جايى هستيم دور از هم اما خوش حالم در اين چند روز كه به بهانه ى جشنواره ى تئاتر در سقز باز در كنار هم هستيم مى توانيم خودمان را همان ها ببينيم كه براى هم در اميرآباد از سلف غذا مى گرفتيم، همان ها كه در شب هاى طولانى خوابگاه براى هم درددل مى كرديم، همان ها كه در پلاتوها با هم مى آموختيم و تمرين مى كرديم، همان ها كه با ذوق از تئاترهايى كه مى ديديم، كتاب هايى كه مى خوانديم حرف مى زديم، همان ها كه ريشه هاى آشنايى داشتيم و همان ها كه در كنار باقى هم ورودى هاى عزيزمان، به تئاتر به مثابه يك هنرِ متعالى و ارزشمند مى انديشيديم و نه هيچ چيز ديگر؛ خلاصه اينكه پيرامون مان هنوز بهار است ... همراه با كاك على ظفر قهرمانى نژاد و كاك بختيار پنجه اى، امروز، سقزِِ زيبا ... ________________________________________
#دانشكده_هنرهاى_زيبا 
#على_ظفر_قهرمانى_نژاد 
#بختيار_پنجه_اى
#كورش_سليمانى
#تئاتر 
#جشنواره_تئاتر_كردى_سقز class=
🎭 بيست سال از زمانى كه ما سه نَفَر از سقز و مهاباد و كرمانشاه به دانشكده ى هنرهاى زيبا براى خواندن تئاتر آمديم مى گذرد. گرچه در اين بيست سال روزگارانى بر ما گذشته و گرچه هريك حالا در جايى هستيم دور از هم اما خوش حالم در اين چند روز كه به بهانه ى جشنواره ى تئاتر در سقز باز در كنار هم هستيم مى توانيم خودمان را همان ها ببينيم كه براى هم در اميرآباد از سلف غذا مى گرفتيم، همان ها كه در شب هاى طولانى خوابگاه براى هم درددل مى كرديم، همان ها كه در پلاتوها با هم مى آموختيم و تمرين مى كرديم، همان ها كه با ذوق از تئاترهايى كه مى ديديم، كتاب هايى كه مى خوانديم حرف مى زديم، همان ها كه ريشه هاى آشنايى داشتيم و همان ها كه در كنار باقى هم ورودى هاى عزيزمان، به تئاتر به مثابه يك هنرِ متعالى و ارزشمند مى انديشيديم و نه هيچ چيز ديگر؛ خلاصه اينكه پيرامون مان هنوز بهار است ... همراه با كاك على ظفر قهرمانى نژاد و كاك بختيار پنجه اى، امروز، سقزِِ زيبا ... ________________________________________ #دانشكده_هنرهاى_زيبا #على_ظفر_قهرمانى_نژاد #بختيار_پنجه_اى #كورش_سليمانى #تئاتر #جشنواره_تئاتر_كردى_سقزثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران