فریبا نادری #موج_دوم_همدلی
برای فرزندانمون تومناطق محروم چه کنیم؟
بیایم وبامبالغ کم وزیاداماارزشمند براشون نوشت افزاربخریم تاچشم انتظارچندتادفترنمونن.
@sadbargbot
هر پک: 25هزارتومان .
#آخرین_برگ_نباشیم
#کمپینیار class=
#موج_دوم_همدلی برای فرزندانمون تومناطق محروم چه کنیم؟ بیایم وبامبالغ کم وزیاداماارزشمند براشون نوشت افزاربخریم تاچشم انتظارچندتادفترنمونن. @sadbargbot هر پک: 25هزارتومان . #آخرین_برگ_نباشیم #کمپینیارثبت دیدگاه شما