مهدی ماهانی مبارك باشه رفيق جان
قشنگ نوش جونت نويد
نشون دادى ، ثابت كردى و ياد آورى كردى
با تلاش
پشتكار
ايمانِ به استعداد درونى 
تمرين 
ايستادگى 
انرژى مثبت 
صبر 
جديت 
مى شه پيروزى رو بدست اورد
شايد زمان ببره ولى بدست بياد 
شيرينش هم بدست مى اد
اُميد جانم مبارك تو هم باشه مهربون
تو نمونه يك برادر مهربون و خوش قلب هستى كه تمام قد پُشت برادرت هستى 
مباركتون باشه class=
مبارك باشه رفيق جان قشنگ نوش جونت نويد نشون دادى ، ثابت كردى و ياد آورى كردى با تلاش پشتكار ايمانِ به استعداد درونى تمرين ايستادگى انرژى مثبت صبر جديت مى شه پيروزى رو بدست اورد شايد زمان ببره ولى بدست بياد شيرينش هم بدست مى اد اُميد جانم مبارك تو هم باشه مهربون تو نمونه يك برادر مهربون و خوش قلب هستى كه تمام قد پُشت برادرت هستى مباركتون باشهثبت دیدگاه شما