بهار ارجمند .
تبريك به عزيزانم وحيد و علي جليلوند ... از ته دلم خوشحالم و تبريك ميگم( چقدر جاي بابا انوش خالي كه هميشه منتظر اين لحظات بود) ... شما بينظيريد
تبريك به ببركورد فرورديني به نويد محمدزاده عزيز... و تبريك به تمامي اعضاي گروه فيلم بدون تاريخ بدون امضا...دمتون گرم ، خداقوت و دست مريزاد بهترينها
عكس از جناب بابك خان برزويه class=
. تبريك به عزيزانم وحيد و علي جليلوند ... از ته دلم خوشحالم و تبريك ميگم( چقدر جاي بابا انوش خالي كه هميشه منتظر اين لحظات بود) ... شما بينظيريد تبريك به ببركورد فرورديني به نويد محمدزاده عزيز... و تبريك به تمامي اعضاي گروه فيلم بدون تاريخ بدون امضا...دمتون گرم ، خداقوت و دست مريزاد بهترينها عكس از جناب بابك خان برزويهثبت دیدگاه شما