مهراب قاسم خانی اين كه بچه ام وسط كتاب خوندن بخوابه از اون تصاويرى بود كه آرزوم بود ببينم...
پ.ن: بچه كه بودم، يكى از مراسم ثابت خونه مون خوندن تن تن بود. وقت استراحت، قبل از خواب، سر غذا، موقع درس... حتى توى دستشويى class=
اين كه بچه ام وسط كتاب خوندن بخوابه از اون تصاويرى بود كه آرزوم بود ببينم... پ.ن: بچه كه بودم، يكى از مراسم ثابت خونه مون خوندن تن تن بود. وقت استراحت، قبل از خواب، سر غذا، موقع درس... حتى توى دستشويىثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران