فریبا نادری برای"آدمها " خاطره های"خوب " بسازید 
آنقدر برایشان"خوب " باشید
که اگر روزی هر چه بود "گذاشتید" و"رفتید "..!
در "کنج قلبشان" جایی برایتان باشد..
تا هر از گاهی بگویند"کاش بود "..! و هر از گاهی دست دراز کنند و بخواهند"باشید "..!
حتی اگر کسی خوبی هایتان را ندید 
ولی شما"خوب " باشید 😍 شبي زيبا و أرام در كنارِ همكاراي مهربون و دوستداشتني ، شبِ تولد مهران غفوريانِ هميشه هنرمند🌸🌸 class=
برای"آدمها " خاطره های"خوب " بسازید آنقدر برایشان"خوب " باشید که اگر روزی هر چه بود "گذاشتید" و"رفتید "..! در "کنج قلبشان" جایی برایتان باشد.. تا هر از گاهی بگویند"کاش بود "..! و هر از گاهی دست دراز کنند و بخواهند"باشید "..! حتی اگر کسی خوبی هایتان را ندید ولی شما"خوب " باشید 😍 شبي زيبا و أرام در كنارِ همكاراي مهربون و دوستداشتني ، شبِ تولد مهران غفوريانِ هميشه هنرمند🌸🌸ثبت دیدگاه شما