علی شادمان نامِ خدا دَ نويد
گيان ارات براگم 
ميون اين روز هاى تلخمون 
قطعا اين جايزه تسكين بخش و خوش يمن خواهد بود
آسيا پاسفيك مبارك نويد 
مبارك ايران 
مبارك كرمانشاه
و مبااارك ايلام
#بِژى#كورد class=
نامِ خدا دَ نويد گيان ارات براگم ميون اين روز هاى تلخمون قطعا اين جايزه تسكين بخش و خوش يمن خواهد بود آسيا پاسفيك مبارك نويد مبارك ايران مبارك كرمانشاه و مبااارك ايلام #بِژى#كوردثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران