علی شادمان ا
جنگ 
واژه اى كه در هيچ فرهنگ لغتى ؛
به درستى معنى نشده ...
جنگ نه به معنىِ : 
خصومت است ؛
نه مجادله 
نه محاربه
نه منازعه 
و نه هيچ چيز ديگر ...
معناى جنگ : عمل به تصميمى از جانب شخص يا اشخاصى است ؛ كه هدفشان رسيدن به فانى ترين مقوله ى اين جهان يعنى "قدرت" است ...
و در اين بين تنها مردم بى گناه هستند كه قربانى اين جهل خصوصى مي شوند و نسل به نسل حتى بعد از پايانِ اين فاجعه ى شيطانى درگيرش مى مانند ...
از كودكان تازه متولد شده ى سردشت كه همچنان از باريدن بمب هاى شيميايى بعد از گذشت سه دهه سينه هايشان خس خس مى كند تا مردم محروم جنوب كشور ؛و خبر تلخ همين امروز يعنى پركشيدن سه انسانِ بى گناه 
و عاصى از جنگ كه قطعا ٨ سال دفاع كردند از خاكشان  و تا به خود آمدند در محروميت زندگى كرده اند و امروز هم با يك " مين " ضد تانك اين جهان زشت شده از جنگ را ترك كردند ...
بنظر شما شيطان چه شكليه ؟
براى من شمايلش درست شبيه جنگه ...
بِمرم ارات كورده هميشه مظلوم و شريف .
#جنگ#محروميت#ايلام#مهران class=
ا جنگ واژه اى كه در هيچ فرهنگ لغتى ؛ به درستى معنى نشده ... جنگ نه به معنىِ : خصومت است ؛ نه مجادله نه محاربه نه منازعه و نه هيچ چيز ديگر ... معناى جنگ : عمل به تصميمى از جانب شخص يا اشخاصى است ؛ كه هدفشان رسيدن به فانى ترين مقوله ى اين جهان يعنى "قدرت" است ... و در اين بين تنها مردم بى گناه هستند كه قربانى اين جهل خصوصى مي شوند و نسل به نسل حتى بعد از پايانِ اين فاجعه ى شيطانى درگيرش مى مانند ... از كودكان تازه متولد شده ى سردشت كه همچنان از باريدن بمب هاى شيميايى بعد از گذشت سه دهه سينه هايشان خس خس مى كند تا مردم محروم جنوب كشور ؛و خبر تلخ همين امروز يعنى پركشيدن سه انسانِ بى گناه و عاصى از جنگ كه قطعا ٨ سال دفاع كردند از خاكشان و تا به خود آمدند در محروميت زندگى كرده اند و امروز هم با يك " مين " ضد تانك اين جهان زشت شده از جنگ را ترك كردند ... بنظر شما شيطان چه شكليه ؟ براى من شمايلش درست شبيه جنگه ... بِمرم ارات كورده هميشه مظلوم و شريف . #جنگ#محروميت#ايلام#مهرانثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران