علی شادمان ا
بعضى آدم ها ،
بعضى مكان ها ،
بعضى لحظه ها ،
بعضى اهنگ ها ،
در روح آدم حك مي شوند ،
براى هميشه ؛ 
تا لحظه اى كه خون در 
رگ ها جاريست ...
‏Ólafur arnalds ؛
مكان ها ، آدم ها و لحظه هاى مهمى را براى من ماندگار كرده .
در نمايش آخرم ، هرشب قبل از اجرا
 حد فاصله بين خانه تا سالن نمايش رو ólafur arnalds مى شنيدم ، بنظرم آرامش عجيبى داره ؛ آرامشى از جنس دريا ... و البته آشنا براى من ، 
مثل يك دوست صميمى .
و امشب 
بى شك يكى از مهم ترين شب هاى زندگى من خواهد ماند ،
بخاطر جارى كردن چيزى به نام روح موسيقياى در گوش هايمان 
و براى تمام اشك هايى كه از جانمان جارى شد ...
هر انسانى رسالتى دارد و تعهدى به انسان هاى پيرامونش ، تو به 
رسالتت عمل كردى مَرد .
P.s : god bless you and your grandmother soul ,
We love you .
#the#amazing#autumnal#man#ólafurarnalds class=
ا بعضى آدم ها ، بعضى مكان ها ، بعضى لحظه ها ، بعضى اهنگ ها ، در روح آدم حك مي شوند ، براى هميشه ؛ تا لحظه اى كه خون در رگ ها جاريست ... ‏Ólafur arnalds ؛ مكان ها ، آدم ها و لحظه هاى مهمى را براى من ماندگار كرده . در نمايش آخرم ، هرشب قبل از اجرا حد فاصله بين خانه تا سالن نمايش رو ólafur arnalds مى شنيدم ، بنظرم آرامش عجيبى داره ؛ آرامشى از جنس دريا ... و البته آشنا براى من ، مثل يك دوست صميمى . و امشب بى شك يكى از مهم ترين شب هاى زندگى من خواهد ماند ، بخاطر جارى كردن چيزى به نام روح موسيقياى در گوش هايمان و براى تمام اشك هايى كه از جانمان جارى شد ... هر انسانى رسالتى دارد و تعهدى به انسان هاى پيرامونش ، تو به رسالتت عمل كردى مَرد . P.s : god bless you and your grandmother soul , We love you . #the#amazing#autumnal#man#ólafurarnaldsثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران