علی شادمان تا نگویی در زمستان باغ را مستی نماند
مدتی پنهان شدست از دیده مکار مست
"مولانا" class=
تا نگویی در زمستان باغ را مستی نماند مدتی پنهان شدست از دیده مکار مست "مولانا"ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران