شهرزاد عبدالمجید تا يك حسرت ملى تنها ٥٠ يوز باقيست ‏ 🇮🇷 طبيعت سرزمين  ما  سرمايه ملى  ماست .
شير ايرانى نابود شد.
ببر مازندران نابود شد.
حالا تنها كمتر از ٥٠ "يوز پلنگ ايرانى" باقى مانده است.
نمي گذاريم این حسرت بر جان ایران عزیز بنشیند، بى تفاوتى به نابودى گونه هاى در خطر، كم كم در زندگى خودمان نمود پيدا خواهد كرد..
هر كس براي ساختن، براي نگهداري از سرمايه هاي وطن سهمي دارد.
همه در کنار هم این حرکت بزرگ فرهنگی را آغاز كنيم، ما مشاركت كرديم شما هم اگر میتوانید دریغ نکنید. حتی اندک!!!
براي حمايت مالى از طريق شماره ى #٤٤٤*٧٨٠* اقدام كنيد.  #یوزتاابد  @yuzirani_bot class=
تا يك حسرت ملى تنها ٥٠ يوز باقيست ‏ 🇮🇷 طبيعت سرزمين ما سرمايه ملى ماست . شير ايرانى نابود شد. ببر مازندران نابود شد. حالا تنها كمتر از ٥٠ "يوز پلنگ ايرانى" باقى مانده است. نمي گذاريم این حسرت بر جان ایران عزیز بنشیند، بى تفاوتى به نابودى گونه هاى در خطر، كم كم در زندگى خودمان نمود پيدا خواهد كرد.. هر كس براي ساختن، براي نگهداري از سرمايه هاي وطن سهمي دارد. همه در کنار هم این حرکت بزرگ فرهنگی را آغاز كنيم، ما مشاركت كرديم شما هم اگر میتوانید دریغ نکنید. حتی اندک!!! براي حمايت مالى از طريق شماره ى #٤٤٤*٧٨٠* اقدام كنيد. #یوزتاابد @yuzirani_botثبت دیدگاه شما