علی انصاریان .
سلام.... قانون انتظار ميگه ؛ 
منتظر هر چي باشي همون ميشه و وارد زندگيت ميشه ...! پس دائم با خودت تكرار كن ؛ 
من امروز منتظر عالي ترين اتفاقها هستم ... 🙏🙏🙏🙏🙏🙏
يا على ٣٣،٢٤ class=
. سلام.... قانون انتظار ميگه ؛ منتظر هر چي باشي همون ميشه و وارد زندگيت ميشه ...! پس دائم با خودت تكرار كن ؛ من امروز منتظر عالي ترين اتفاقها هستم ... 🙏🙏🙏🙏🙏🙏 يا على ٣٣،٢٤ثبت دیدگاه شما