واقعاً براى كسانى كه با حيثيت وآبروى ديگران بازى ميكنند متاسفم 😞😞 لطفاً اين ويدئو رو شر كنيد بعيد تيست كه فردا نوبت ما هم بشه هر روز با يك پديده از اين جماعت روبرو ميشم واقعاً جاى تاسف داره براى اين ذهنها و دهنهاى بيمار كه به نابودى ميكشونن زندگى مردمو 😡😡😡😡😡ثبت دیدگاه شما