فریدون آسرایی امروز نشست سفراى پيشگيرى مواد مخدر استان البرز در كنار تعداد كثيرى از هنرمندان ، ورزشكاران و شخصيت هاى استانى برگزار شد و لوح تقدير و مدالى هم از طرف اين تشكل بوسيله استاندار البرز به من داده شد كه باعث خوشحالى است كه به عنوان اولين سفير معرفى شدم اميدوارم با كمك همه هنزمندان و شخصيت ها بتوانيم با كمك مردم شاهد اينده اى عارى از مواد مخدر در كشور باشيم هر چند بيشتر به يك رويا شبيه است ولى ارزو ها دست يافتنى است class=
امروز نشست سفراى پيشگيرى مواد مخدر استان البرز در كنار تعداد كثيرى از هنرمندان ، ورزشكاران و شخصيت هاى استانى برگزار شد و لوح تقدير و مدالى هم از طرف اين تشكل بوسيله استاندار البرز به من داده شد كه باعث خوشحالى است كه به عنوان اولين سفير معرفى شدم اميدوارم با كمك همه هنزمندان و شخصيت ها بتوانيم با كمك مردم شاهد اينده اى عارى از مواد مخدر در كشور باشيم هر چند بيشتر به يك رويا شبيه است ولى ارزو ها دست يافتنى استثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران