: توصيه مي كنم غرغروها، نق نقوها، خداوندگاران «نمیشه»!، «نمی تونم»، «امیدی ندارم» كه خودم هم جزوشون هستم حتما ببينيد. غبطه مي خورم به اراده هاي آهنين . كليپ كامل در كانال تلگرامم 🌐 @soosanhosnidokhtثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران