اشکان خطیبی شخصاًهرگونه خسارت زدن به اموال عمومى يا به آتش كشيدن پرچم كشورى كه ميليون ها نفر بهش عشق ميورزيم رو نهى مى كنم. class=
شخصاًهرگونه خسارت زدن به اموال عمومى يا به آتش كشيدن پرچم كشورى كه ميليون ها نفر بهش عشق ميورزيم رو نهى مى كنم.ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران