مهراب قاسم خانی نزن قربونت برم. نزن. اينا كه ميزنى "عوامل بيگانه" و "اغتشاش گر" و "فتنه گر" و "اخلال گر" و "گول خورده" و "اوباش" نيستن. اينا همونان كه وقتايى كه لازمشون داريد بهشون ميگيد "ملت غيور حاضر در صحنه"... اينا "مردم" هستن class=
نزن قربونت برم. نزن. اينا كه ميزنى "عوامل بيگانه" و "اغتشاش گر" و "فتنه گر" و "اخلال گر" و "گول خورده" و "اوباش" نيستن. اينا همونان كه وقتايى كه لازمشون داريد بهشون ميگيد "ملت غيور حاضر در صحنه"... اينا "مردم" هستنثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران