شهرزاد عبدالمجید و روز و روزگار گذشت و كار هم تموم شد و منو آرزو فارغ از بازيگر و تهيه كننده بودن كنار هم به خنده ها و دعواهامون كلى خنديديم ،اين با هم بودنمونو دوست دارم هم در كار هم غير كار .....آرزو جونم مرسي كه هستى و بودى اين سالهاى سال🙏🙏🙏🙏🙏 class=
و روز و روزگار گذشت و كار هم تموم شد و منو آرزو فارغ از بازيگر و تهيه كننده بودن كنار هم به خنده ها و دعواهامون كلى خنديديم ،اين با هم بودنمونو دوست دارم هم در كار هم غير كار .....آرزو جونم مرسي كه هستى و بودى اين سالهاى سال🙏🙏🙏🙏🙏ثبت دیدگاه شما