به خواسته هاى مدنى ، اجتماعى ، اقتصادى ، سياسى و مشكلاتى كه امروز مردم ما گريبانگيرشان شده توجه كنيد و به حرفهايشان گوش بدهيد اين مردم بسيار نجيب مقاوم و صبور بودن و وابستگى به هيچ گروه و دسته و حزبى هم ندارن و فقط خواسته هايى دارن كه فكر ميكنن هرچه گفتن كسى به خواسته هايشان اهميت نداده به حرفهايشان گوش فرا دهيد انهم با روى خوش و مهربانىثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران