بهار ارجمند .
چندي پيش به لطف راضي جون نازنين كه منو كلي آراگيرا كردن و سميرا جون با هنر عكاسي خوبشون ... نتيجه اش شد عكسي كه ميبينين ... البته من نه اينقدر پوست صاف وصوفي  دارم نه گونه مونه به اين برجستگي نه دندوناي اينقد سفيد مِفيد نه بيني قلمي تازه با اينكه عمل كردم (قابل توجه دوستان پيگيربراي هزارمين بار: بلي! ١٨ سال پيش بيني رو بريدم )  ونه چِش و چار اين مدلي ... خلاصه كه به لطف و ضرب و زور رفقا اينجوري شد... ضمنا خدارو شكر عكس از اون طرف صورتمه كه چال نداره ! وگرنه باز بايد عكس دو سالگي و ٤و٥و٦و ٧و٨ سالگي رو قطار ميكردم بابت ماجراي چال ... خلاصه دم رفقا و شمايي كه ميبينين گرم... خوب باشين هميشه
پ ن: ديگه خودم همه چي رو نوشتم ... لطفا به هردليلي دوست نميدارين بگذرين از من و اين صفحه بجاي نوشتن كلماتي كه فقط زخم ميزنه به دل... ممنونتونم class=
. چندي پيش به لطف راضي جون نازنين كه منو كلي آراگيرا كردن و سميرا جون با هنر عكاسي خوبشون ... نتيجه اش شد عكسي كه ميبينين ... البته من نه اينقدر پوست صاف وصوفي دارم نه گونه مونه به اين برجستگي نه دندوناي اينقد سفيد مِفيد نه بيني قلمي تازه با اينكه عمل كردم (قابل توجه دوستان پيگيربراي هزارمين بار: بلي! ١٨ سال پيش بيني رو بريدم ) ونه چِش و چار اين مدلي ... خلاصه كه به لطف و ضرب و زور رفقا اينجوري شد... ضمنا خدارو شكر عكس از اون طرف صورتمه كه چال نداره ! وگرنه باز بايد عكس دو سالگي و ٤و٥و٦و ٧و٨ سالگي رو قطار ميكردم بابت ماجراي چال ... خلاصه دم رفقا و شمايي كه ميبينين گرم... خوب باشين هميشه پ ن: ديگه خودم همه چي رو نوشتم ... لطفا به هردليلي دوست نميدارين بگذرين از من و اين صفحه بجاي نوشتن كلماتي كه فقط زخم ميزنه به دل... ممنونتونمثبت دیدگاه شما