حمیدرضا آذرنگ . جنابانِ با اعتمادِ همين مردم بر كرسى نشسته
احقاقِ حق از شريف ترين گوشزدهاىِ شريعى و طريقىِ همه ىِ باورهاىِ توحيدى است.
اندكى انصاف
اين مردمِ مهجور كه از خويش خودى ترند و به كرات دشمن ناميده مى شوند تنها و تنها و تنها از نانِ خويش از خونِ جگر بيرون كشيدن خسته اند،از عدالتِ مفقود در بسترِ سياست،از نافرجام ماندنِ سزاىِ مُختَلِسينِ هرزه و رها در خيابان هاىِ شهر،از به يغما رفتنِ سهامِ عمومىِ شان توسطِ خواصِ  بى خاصيتِ يك شبه ميلياردر شده،از تعفُنِ  تنفسِ بى مالياتِ مُفسدينِ اقتصادى و ادارى،از  واژه ىِ تلخِ جان و مالت فداىِ همسايه،از گرانى هاىِ  هر روز گران تر،
از افولِ رحم و غروبِ امنيت،
اميد كه دير نشود و باور كنيد كه احترام و 
امنيت و عدالت كمترين حقوقِ اين مردمِ هماره محجوب و نجيب است نه باتوم و...
اعتمادها وصل نيستند
ارتباط ها را قطع نكنيد

#فقط#و#فقط#و#فقط#هشتك#انسانيت class=
. جنابانِ با اعتمادِ همين مردم بر كرسى نشسته احقاقِ حق از شريف ترين گوشزدهاىِ شريعى و طريقىِ همه ىِ باورهاىِ توحيدى است. اندكى انصاف اين مردمِ مهجور كه از خويش خودى ترند و به كرات دشمن ناميده مى شوند تنها و تنها و تنها از نانِ خويش از خونِ جگر بيرون كشيدن خسته اند،از عدالتِ مفقود در بسترِ سياست،از نافرجام ماندنِ سزاىِ مُختَلِسينِ هرزه و رها در خيابان هاىِ شهر،از به يغما رفتنِ سهامِ عمومىِ شان توسطِ خواصِ بى خاصيتِ يك شبه ميلياردر شده،از تعفُنِ تنفسِ بى مالياتِ مُفسدينِ اقتصادى و ادارى،از واژه ىِ تلخِ جان و مالت فداىِ همسايه،از گرانى هاىِ هر روز گران تر، از افولِ رحم و غروبِ امنيت، اميد كه دير نشود و باور كنيد كه احترام و امنيت و عدالت كمترين حقوقِ اين مردمِ هماره محجوب و نجيب است نه باتوم و... اعتمادها وصل نيستند ارتباط ها را قطع نكنيد #فقط#و#فقط#و#فقط#هشتك#انسانيتثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران