حسن فتحی رفع مشكلات  معيشتي و تبعيض اقتصادي ، كاهش محدوديت هاي فرهنگي ، رعايت عدالت و قانون ، و احترام به  آزاديهاي فردي و اجتماعي ، تنها راه جلوگيري از  گسترش احساس تنفر و تفرقه و نوميدي و ويرانگري در يك جامعه است. خشونت ، چاره خشونت نيست ! دردهاي مردم را  دريابيد و با بصيرت و سعه صدر و مهرباني چاره كنيد . class=
رفع مشكلات معيشتي و تبعيض اقتصادي ، كاهش محدوديت هاي فرهنگي ، رعايت عدالت و قانون ، و احترام به آزاديهاي فردي و اجتماعي ، تنها راه جلوگيري از گسترش احساس تنفر و تفرقه و نوميدي و ويرانگري در يك جامعه است. خشونت ، چاره خشونت نيست ! دردهاي مردم را دريابيد و با بصيرت و سعه صدر و مهرباني چاره كنيد .ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران