مهراب قاسم خانی از آنجا كه چهل ميليون ايرانى عضو فعال تلگرام هستند، فيلتر شدن آن در ايران به اين دليل است كه... (بخش خالى جمله بالا را با يكى از گزينه هاى پايين پر كنيد)
الف) اقليت بيشتر از اكثريت ميفهمد و ميتواند جايش تصميم بگيرد
ب) نفع اقليت با اكثريت فرق داشته و از آن مهم تر ميباشد
ج) اقليت از اكثريت بيشتر است
د) آلودگى هوا class=
از آنجا كه چهل ميليون ايرانى عضو فعال تلگرام هستند، فيلتر شدن آن در ايران به اين دليل است كه... (بخش خالى جمله بالا را با يكى از گزينه هاى پايين پر كنيد) الف) اقليت بيشتر از اكثريت ميفهمد و ميتواند جايش تصميم بگيرد ب) نفع اقليت با اكثريت فرق داشته و از آن مهم تر ميباشد ج) اقليت از اكثريت بيشتر است د) آلودگى هواثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران