مهدی ماهانی گاهی زندگی سخت است و گاهی ما سخت ترش میکنیم . . .

گاهی آرامش داریم، خودمان خرابش میکنیم . . 
گاهی خیلی چیزارو داریم اما محو تماشای نداشته هایمان میشویم. . .
گاهی حالمان خوب است اما با نگرانی فردا خرابش میکنیم . . .

گاهی میشود بخشید اما با انتقام ادامه اش میدهیم . . .
گاهی میشود ادامه داد اما با اشتیاق انصراف میدهیم . . .
گاهی باید انصراف داد اما با حماقت ادامه میدهیم . . .
و گاهی . . . گاهی . . . گاهی . . . تمام عمر اشتباه میکنیم و نمیدانیم یا نمیخواهیم بدانیم. . . .
کاش بیشتر مراقب خودمان، تصمیماتمان و گاهی . . . گاهی های زندگیمان باشیم . . .
کاش یادمان نرود که فقط:
یکبارزنده ایم وزندگی میکنیم فقط یکبار...
.
.
#mehdimahani #sweden #gävle #Travel #style #mehdimahanifans #iranianartist #iranianactor #like4like ➕➕➕➕➕➕➕➕➕➕➕➕
١٦ دقيقه بامداد يكشنبه مورخ ٩٦/٠٥/٢٩ ، مراقب قلب پاكتون باشيد ...يا حق class=
گاهی زندگی سخت است و گاهی ما سخت ترش میکنیم . . . گاهی آرامش داریم، خودمان خرابش میکنیم . . گاهی خیلی چیزارو داریم اما محو تماشای نداشته هایمان میشویم. . . گاهی حالمان خوب است اما با نگرانی فردا خرابش میکنیم . . . گاهی میشود بخشید اما با انتقام ادامه اش میدهیم . . . گاهی میشود ادامه داد اما با اشتیاق انصراف میدهیم . . . گاهی باید انصراف داد اما با حماقت ادامه میدهیم . . . و گاهی . . . گاهی . . . گاهی . . . تمام عمر اشتباه میکنیم و نمیدانیم یا نمیخواهیم بدانیم. . . . کاش بیشتر مراقب خودمان، تصمیماتمان و گاهی . . . گاهی های زندگیمان باشیم . . . کاش یادمان نرود که فقط: یکبارزنده ایم وزندگی میکنیم فقط یکبار... . . #mehdimahani #sweden #gävle #Travel #style #mehdimahanifans #iranianartist #iranianactor #like4like ➕➕➕➕➕➕➕➕➕➕➕➕ ١٦ دقيقه بامداد يكشنبه مورخ ٩٦/٠٥/٢٩ ، مراقب قلب پاكتون باشيد ...يا حقثبت دیدگاه شما