امیر ژوله .
محسن جان!
جواب همسر و فرزندت رو چي بديم؟بگيم وقتي بعد از دو روز تشنگي سرت رو بيخ تا بيخ ميبريدند ما كجا بوديم؟ما چيكار ميكرديم؟
وقتي سر به اسمان ميساييدي ،ما شنگول و منگول توي كدام باتلاق كجاي زمين دون در گل مانده بوديم؟ class=
. محسن جان! جواب همسر و فرزندت رو چي بديم؟بگيم وقتي بعد از دو روز تشنگي سرت رو بيخ تا بيخ ميبريدند ما كجا بوديم؟ما چيكار ميكرديم؟ وقتي سر به اسمان ميساييدي ،ما شنگول و منگول توي كدام باتلاق كجاي زمين دون در گل مانده بوديم؟ثبت دیدگاه شما