مهرناز افلاکیان شکرت ای خدا
اگر تمامِ بدی ها همچو برف و باران بر سرِ من ببارند ، اگر تمامِ وسوسه ها ، اگر تمام کینه ها و نفرت ها ، اطرافم را احاطه کنند من هرگز شکست نخواهم خورد؛
زیرا تو هرلحظه ، هر ثانیه به یادمی و از درون و قلبم آگاهی…
حتی اگر در گردابِ گناه فرو روم ، تو می آیی و دستم را خواهی گرفت ؛ زیرا محبتِ تو فراتر از هر ذهن و هر چیزی است…
شکرت ای خدا
اگر خدایا نمی توانم ، محبتِ بی نهایتت را درک کنم و پاسخ گو باشم مرا ببخش
اما خدا این را هم اکنون بیان میکنم که:
من با تو شادم ، هر روز ، هر ثانیه ، هر لحظه….
من امـــــروز احساسِ خوبی دارم.من امروز در خداوندم ، شاده شادم… class=
شکرت ای خدا اگر تمامِ بدی ها همچو برف و باران بر سرِ من ببارند ، اگر تمامِ وسوسه ها ، اگر تمام کینه ها و نفرت ها ، اطرافم را احاطه کنند من هرگز شکست نخواهم خورد؛ زیرا تو هرلحظه ، هر ثانیه به یادمی و از درون و قلبم آگاهی… حتی اگر در گردابِ گناه فرو روم ، تو می آیی و دستم را خواهی گرفت ؛ زیرا محبتِ تو فراتر از هر ذهن و هر چیزی است… شکرت ای خدا اگر خدایا نمی توانم ، محبتِ بی نهایتت را درک کنم و پاسخ گو باشم مرا ببخش اما خدا این را هم اکنون بیان میکنم که: من با تو شادم ، هر روز ، هر ثانیه ، هر لحظه…. من امـــــروز احساسِ خوبی دارم.من امروز در خداوندم ، شاده شادم…ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران