. و این ماییم مردمانی تنها در آستانه یِ فصلى سرد #واى#كه#چقدر#امروزِ#تاريك#فروغ هايى#چون#تو#را#كم#دارد#يادت#به #جانِ مانثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران