کورش سلیمانی 🍃

شد غلامى كه آب جوى آرد
جوىِ آب آمد و غلام ببرد

سعدى عليه الرحمه 
__________________

و اين حكايت ماست شابد در اين روزگار فراموشى و عصرِ ناآگاهى ... در جستجوى روشنى بسيار سخن مى گوييم اما حتى شمعى براى روشن تَر ساختن زندگى روشن نكرده ايم ... نكند جوى آب مدتهاست مارا با خود برده و غافليم ... class=
🍃 شد غلامى كه آب جوى آرد جوىِ آب آمد و غلام ببرد سعدى عليه الرحمه __________________ و اين حكايت ماست شابد در اين روزگار فراموشى و عصرِ ناآگاهى ... در جستجوى روشنى بسيار سخن مى گوييم اما حتى شمعى براى روشن تَر ساختن زندگى روشن نكرده ايم ... نكند جوى آب مدتهاست مارا با خود برده و غافليم ...ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران