لیندا کیانی ساعتهاى تنها در آبادان... شهرى كه به لطف سران بعد از گذشت ٣٠ سال از جنگ،  هنوز پُر از خرابه و كوچه هاى خاكى و خانه هاى نيمه سرپاست،  اما  مردمانش پُر از خون گرمى و زندگى، پُر از عشق و سربلندى... اينجا شهر من است كه بايد به مردمانش باليد... class=
ساعتهاى تنها در آبادان... شهرى كه به لطف سران بعد از گذشت ٣٠ سال از جنگ، هنوز پُر از خرابه و كوچه هاى خاكى و خانه هاى نيمه سرپاست، اما مردمانش پُر از خون گرمى و زندگى، پُر از عشق و سربلندى... اينجا شهر من است كه بايد به مردمانش باليد...ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران