: این خاک لبریز است از پرفسور مریم میرزا خانی ها😊 این دختر با این ذهن خلاق اش در محاسبات ریاضی همگان را شگفت زده کرد!ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران