. با دهان نقش مي كند نا گفته هاي روحش را،فردا سشنبه ١٣تير ماه اخرين روز و اختتاميه پر شور نمايشگاه اين بانوي هنرمند رو از دست نديدثبت دیدگاه شما