کورش سلیمانی 🌿
برآى اى آفتاب ِ صبحِ اميد ...
.................................
با درخت هاىِ زمستانى خيابان وليعصر، ساعت 
هشتِ صبح ششم دى ماه
.
.
.

صبح ات بخير تهران ... class=
🌿 برآى اى آفتاب ِ صبحِ اميد ... ................................. با درخت هاىِ زمستانى خيابان وليعصر، ساعت هشتِ صبح ششم دى ماه . . . صبح ات بخير تهران ...ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران