اين تصاويري است كه امروز از ورزش صبحگاهي در مدرسه اي در تهران در فضاي مجازي منتشر شده. اين مدل برنامه هاي صبحگاهي را مي پسنديد؟ 😀يا به ان انتقاد داريد؟ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران