کورش سلیمانی 🎭
هنگامِ هر مواجهه با آثار شما از خود مى پرسم كه اين همه دانايى و توانايى و هنر و فرزانگى در يك تن چگونه گرد آمده است؟ ... زادروزتان فرخنده استاد بى مانند تئاتر و سينماىِ ايران ... ___________________________________________

٥ دى زادروز استاد بهرام بيضايى ست كه با آثارشان فرهنگ و هنر ايرانى را همواره جلوه اى درخشان تَر بخشيده اند و مى بخشند. راه شان در هنر اين سرزمين پر رهرو و سلامتى و ايّام عزت شان برقرار ... class=
🎭 هنگامِ هر مواجهه با آثار شما از خود مى پرسم كه اين همه دانايى و توانايى و هنر و فرزانگى در يك تن چگونه گرد آمده است؟ ... زادروزتان فرخنده استاد بى مانند تئاتر و سينماىِ ايران ... ___________________________________________ ٥ دى زادروز استاد بهرام بيضايى ست كه با آثارشان فرهنگ و هنر ايرانى را همواره جلوه اى درخشان تَر بخشيده اند و مى بخشند. راه شان در هنر اين سرزمين پر رهرو و سلامتى و ايّام عزت شان برقرار ...ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران