مهراب قاسم خانی زور داره يكى رو چهل سال خونه نشين كنى، تهش ببينى مردم هنوزم بيشتر از تو دوستش  دارن. خيلى موقعيت فلاكت بار و حقيرانه ائيه...
پ.ن: تلويزيون يه جورى داره در جهت سلب آبرو و اعتبار خودش تلاش ميكنه كه آدم فكر ميكنه از سازمان هاى اونورى پول گرفته class=
زور داره يكى رو چهل سال خونه نشين كنى، تهش ببينى مردم هنوزم بيشتر از تو دوستش دارن. خيلى موقعيت فلاكت بار و حقيرانه ائيه... پ.ن: تلويزيون يه جورى داره در جهت سلب آبرو و اعتبار خودش تلاش ميكنه كه آدم فكر ميكنه از سازمان هاى اونورى پول گرفتهثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران