امیر ژوله . خدايا هر مسلمانى كه در غيبت مجاهدى يا مرزدارى سراى او را رسيدگى كند و بازماندگان او را تكفل فرمايد يا او را به پاره‏اى از مال خود يارى دهد و ساز راه او آماده كند و او را در جهاد چابك سازد و نسبت به كارى كه در پيش دارد او را به دعا بدرقه كند و در آنچه در موطن مانده حرمت او را رعايت كند پس مانند اجر آن به همان اندازه و همان صفت بدين عطا كن و به جاى عمل 
او پاداشى نقد مقرر فرما كه از سود كار پيشين خود بهره‏مند و بدان عمل شادان گردد، تا هنگام آن ثواب بزرگ فرا رسد كه از فضل خود براى او مقرر داشته و از كرامت خود آماده فرموده‏اى.
.
.
فرازي از نيايش بيست و هفتم صحيفه سجاديه.
دعاي حضرت براي مرزداران
.
تسليت براي شهادت نه مرزبان در ميرجاوه class=
. خدايا هر مسلمانى كه در غيبت مجاهدى يا مرزدارى سراى او را رسيدگى كند و بازماندگان او را تكفل فرمايد يا او را به پاره‏اى از مال خود يارى دهد و ساز راه او آماده كند و او را در جهاد چابك سازد و نسبت به كارى كه در پيش دارد او را به دعا بدرقه كند و در آنچه در موطن مانده حرمت او را رعايت كند پس مانند اجر آن به همان اندازه و همان صفت بدين عطا كن و به جاى عمل او پاداشى نقد مقرر فرما كه از سود كار پيشين خود بهره‏مند و بدان عمل شادان گردد، تا هنگام آن ثواب بزرگ فرا رسد كه از فضل خود براى او مقرر داشته و از كرامت خود آماده فرموده‏اى. . . فرازي از نيايش بيست و هفتم صحيفه سجاديه. دعاي حضرت براي مرزداران . تسليت براي شهادت نه مرزبان در ميرجاوهثبت دیدگاه شما