. مرا به سخت جاني خود اين گمان نبود رفيق. اي واااااي مگه ميشهثبت دیدگاه شما