. *تخفیف دانشجویی* با حضور در گیشه تئاتر مستقل و ارائه کارت دانشجویی "رومئو و ژولیت" تولید تئاتر مستقل تهران ساعت ۲۰:۳۰ تهیه بلیط Www.tik8.com به ما بپیوندید👇👇👇 @mostagheltheaterثبت دیدگاه شما